Đề thi thử TN THPT môn Hóa Lần 2 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh-036

Đề thi thử TN THPT môn Hóa Lần 2 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn chức và este đa chức luôn là một số chẵn.

B. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là muối của axit béo và etylen glicol.

C. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.

D. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

Câu 2: Chất nào sau không phải là hợp chất hữu cơ ?

A. B. Benzen.                      C. Thạch cao.                                           D. ancol etylic.

Câu 3: Axit benzoic được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm (kí hiệu là E-210) cho xúc xích, nước sốt cà chua, mù tạt, bơ thực vật…. Nó ức chế sự phát triển của nấm mốc, nấm men và một số vi khuẩn. Công thức của Axit benzoic là:

A. C6H5 B. HCOOH.                     C. (COOH)2.                                  D. CH3COOH.

Câu 4: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5. B. C15H31COOCH3.

C. CH3COOCH2C6H5. D. (C17H33COO)2C2H4.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm metan, propen, và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15,0 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,1 mol brom. Giá trị của a là:

A. 0,20. B. 0,10.                            C. 0,30.                                          D. 0,15.

Câu 6: Chất khí nào sau đây không cháy trong oxi?

A. C2H2. B. CH4.                            C. CO2.                                          D. NH3.

Câu 7: Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây?

A. NaHCO3. B. BaCl2.                         C. K2SO4.                                      D. KNO3.

Câu 8: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất :

A. Fe3+. B. Cu2+.                           C. Ag+.                                          D. Al3+.

Câu 9: Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng polime thu được là

A. 6,3 gam. B. 7,2 gam.                      C. 8,4 gam.                                          D. 8,96 gam.

Câu 10: Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly−Ala−Gly vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thấy có m gam NaOH phản ứng. Giá trị của m là

A. 24,00. B. 18,00.                          C. 20,00.                                        D. 22,00.

Câu 11: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na2O, K, K2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8% khối lượng hỗn hợp) vào lượng nước dư thu được dung dịch Y và 1,792 lít H2 (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam nhôm. Giá trị của m là

A. 17,2. B. 16,0.                            C. 18,0.                                          D. 15,8.

Câu 12: Dãy gồm tất cả các kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là:

A. Fe, Al, Cu. B. Fe, Al, Ag.                  C. Fe, Zn, Cr.                                             D. Fe, Al, Cr.

Câu 13: Có mấy hợp chất có công thức phân tử C3H9O2N có chung tính chất vừa tác dụng với HCl và vừa tác dụng với NaOH?

A. B. 2.                                 C. 4.                                               D. 5.

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức oxit đó là:

A. Al2O3. B.                            C. Fe2O3.                                       D. MgO.

Câu 15: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH3, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm; đun nóng nhẹ.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là amoni gluconat.

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của poliancol.

C. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D. Trong phản ứng ở bước 3, glucozơ đóng vai trò là chất khử.

Câu 16: Khẳng định nào sau đây là không đúng

A. Trong các kim loại, Au là kim loại có tính dẻo nhất.

B. Các kim loại : Al, Cr, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.

C. Cr là kim loại cứng nhất.

D. Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất.

Câu 17: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. CH3NH2. B. (CH3)3                     C. C6H5NH2.                                  D. CH3NHCH3.

Câu 18: Polime nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên ?

A. tơ visco. B. tơ nilon-6,6.                C. tơ nitron.                                       D. tơ tằm.

Câu 19: Cho m gam hỗn hợp K và Ba tan hết trong nước thu được dung dịch X và 0,1 mol H2. Để trung hòa hết dung dịch X cần V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. B. 200.                             C. 400.                                           D. 150.

Câu 20: Etyl axetat không tác dụng với?

A. O2, t°. B. dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

C. H2 (Ni, t°). D. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

Câu 21: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là?

A. 27,92%. B. 25%.                           C. 75%.                                                 D. 72,08%.

Câu 22: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì X là

A. Na2CO3. B.                         C. Ca(OH)2.                                   D. Ba(OH)2.

Câu 23: Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong?

A. Saccarozơ. B. Glucozơ.                     C. Fructozơ.                                  D.

Câu 24: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. B. H2O.                            C. NaNO3.                                     D. KCl.

Câu 25: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic. Trong X, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lượng. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch gồm NaOH 2,0% và KOH 2,8%, thu được 8,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 7,2. B. 6,4.                              C. 4,8.                                            D. 5,6.

Câu 26: Nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

A. B. Li.                               C. Mg.                                           D. Ag.

Câu 27: Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

A. C2H5COOC2H5. B. C2H3COOC2H5.          C. C2H5COOCH3.                         D. CH3COOC2H5.

Câu 28: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O phản ứng với Na tạo H2, nhưng không phản ứng với NaOH. Tên gọi của X là

A. Metyl phenyl ete. B. Ancol etylic.               C. Ancol benzylic.                                   D. o-crezol.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi thử TN THPT môn Hóa – Quảng Nam - Mã đề 020

Câu 29: Este nào sau đây có mùi chuối chín?

A. Isoamyl axetat. B. Benzyl axetat.            C. Etyl fomat.                                       D. Etyl butirat.

Câu 30: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm như sau

Phát biểu không đúng về quá trình điều chế là

A. Có thể thay H2SO4 đặc bởi HCl đặc.

B. Dùng nước đá để ngưng tụ hơi HNO3.

C. Đun nóng bình phản ứng để tốc độ của phản ứng tăng.

D. HNO3 là một axit có nhiệt độ sôi thấp nên dễ bay hơi khi đun nóng.

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá sắt vào dụng dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4

(2) Cho lá sắt vào dụng dịch FeCl3

(3) Cho lá thép vào dụng dịch ZnSO4

(4) Cho lá sắt vào dụng dịch CuSO4

(5) Cho lá kẽm vào dụng dịch HCl

Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là

A. B. 4.                                 C. 2.                                               D. 3.

Câu 32: Cho các phát biểu sau :

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu duy trì ổn định ở mức 0,1%.

(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t°) thu được sorbitol.

(3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

(5) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu-Lys là 2.

(6) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là :

A. B. 5.                                 C. 4.                                               D. 3.

Câu 33: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 20,24 gam E cần vừa đủ 140 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 8,064 lít khí CO2 (đktc) và 9,72 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 20,2. B. 23,1.                            C. 21,5.                                          D. 43,0.

Câu 34: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A.                                 B. 55.                               C. 45.                                             D. 60.

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại đồng tan trong dung dịch FeCl2 dư.

(b) Hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong dung dịch HCl dư.

(c) Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2.

(d) Ion Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+.

Số phát biểu đúng là

A. B. 3.                                 C. 4.                                               D. 2.

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

Số phát biểu đúng là

A. B. 3.                                 C. 2.                                               D. 5.

Câu 37: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 2A. Sau thời gian điện phân t (giờ), thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 3,06 gam Al2O3. Bỏ qua sự hoàn tan của khí trong nước và sự bay hơi của hơi nước, hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?.

A. 4,7. B. 3,5.                              C. 4,2.                                            D. 5,6.

Câu 38: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị:

Giá trị của a và m là

A. 0,8 và 10. B. 0,5 và 20.                    C. 0,4 và 20.                                             D. 0,4 và 30.

Câu 39: Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(2) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

(3) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

(4) Anilin là một bazơ, dung dịch của nó làm giấy quỳ tím chuyển màu xanh.

(5) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất màu tím.

(6) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A. B. 5.                                 C. 2.                                               D. 4.

Câu 40: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C8H14O4 + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT

 

1B 2C 3A 4A 5D 6C 7A 8D 9C 10B
11B 12D 13C 14B 15B 16B 17D 18D 19B 20C
21A 22D 23C 24B 25B 26C 27D 28C 29A 30A
31D 32A 33C 34B 35D 36A 37D 38C 39D 40A

 

Câu 1:

Đúng, C, O hóa trị chẵn nên các hợp chất chứa C, H, O thì số H luôn chẵn.

Sai. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là muối của axit béo và glyxerol.

Đúng, do ancol có liên kết H liên phân tử, este không có liên kết này.

Đúng, bằng cách hiđro hóa, có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

 

Câu 5:

X gồm CH4, C3H6, C5H8 có dạng chung CxHx+3

nCxHx+3 = 15/(13x + 3)

—> nO2 = (1,25x + 0,75).15/(13x + 3) = 1,65

—> x = 7/3

k = (2x + 2 – x – 3)/2 = 2/3

Có thể bạn quan tâm  Đề thi thử TN THPT môn Hóa – THPT Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên-037

—> nBr2 = ka = 0,1 —> a = 0,15

 

Câu 6:

C2H2 + O2 —> CO2 + H2O

CH4+ O2 —> CO2 + H2O

CO2 không cháy do C đã có số oxi hóa tối đa.

NH3 + O2 —> N2 + H2O

 

Câu 7:

NaOH + NaHCO3 —> Na2CO3 + H2O

 

Câu 9:

Bảo toàn khối lượng:

mPE = mC2H4 phản ứng = 28.75%.0,4 = 8,4 gam

 

Câu 10:

Gly−Ala−Gly + 3NaOH —> 2GlyNa + AlaNa + H2O

nGly−Ala−Gly = 0,15 —> nNaOH phản ứng = 0,45

—> mNaOH phản ứng = 18 gam

 

Câu 11:

nOH(Y) = nAl = 0,32

Bảo toàn electron: 0,32 = 2nH2 + 2nO

—> nO = 0,08

—> mX = 0,08.16/8% = 16 gam

 

Câu 13:

Các cấu tạo thỏa mãn:

CH3CH2COONH4

CH3COONH3CH3

HCOONH3CH2CH3

HCOONH2(CH3)2

 

Câu 14:

nHCl = 0,08 —> nO = nH2O = 0,04

Oxit dạng RxOy (0,04/y mol)

—> M = Rx + 16y = 3,2y/0,04

—> R = 64y/x

—> x = y = 1 và R = 64: R là Cu

 

Câu 15:

Đúng

Sai, thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit

Đúng

Đúng, glucozơ khử Ag+ thành Ag.

 

Câu 16:

B sai, Al không điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện. Điều chế Al bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy.

 

Câu 19:

2H2O + 2e —> 2OH + H2

H+ + OH —> H2O

nH+ = nOH = 2nH2 = 0,2 —> nHCl = 0,2

—> VddHCl = 200 ml

 

Câu 20:

CH3COOC2H5 + O2 —> CO2 + H2O

CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 —> (CH3COO)2Ba + C2H5OH

Không phản ứng

CH3COOC2H5 + H2O ⇔ CH3COOH + C2H5OH

 

Câu 21:

Vinyl axetat C4H6O2 (a mol)

Metyl axetat và etyl fomat có cùng công thức C3H6O2 (b mol)

mX = 86a + 74b = 3,08

nH2O = 3a + 3b = 0,12

—> a = 0,01 và b = 0,03

—> %mC4H6O2 = 27,92%

 

Câu 22:

Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì X là Ba(OH)2:

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 —> CaCO3 + BaCO3 + 2H2O

 

Câu 25:

nNaOH : nKOH = 2/40 : 2,8/56 = 1 : 1

nKOH = nNaOH = x —> nH2O = 2x

—> nO(X) = 4x —> mX = 16.4x/40% = 160x

Bảo toàn khối lượng:

160x + 56x + 40x = 8,8 + 18.2x —> x = 0,04

—> mX = 160x = 6,4 gam

 

Câu 27:

Chất rắn khan gồm RCOONa (0,2 mol) và NaOH dư (0,07 mol)

m rắn = 0,2(R + 67) + 0,07.40 = 19,2

—> R = 15: -CH3

X là CH3COOC2H5

 

Câu 28:

X + Na tạo H2 nên X có -OH.

X không phản ứng với NaOH —> X không có -OH phenol.

—> X là C6H5CH2OH (Ancol benzylic)

 

Câu 30:

Sai, HCl đặc cũng là axit mạnh, dễ bay hơi giống HNO3 nên không đẩy HNO3 ra khỏi muối được. Phải dùng axit mạnh, không bay hơi là H2SO4.

Đúng, HNO3 thoát ra dạng hơi nên cần làm lạnh để nó ngưng tụ lại.

Đúng, đun nóng làm hơi HNO3 thoát ra nhanh.

Đúng

 

Câu 31:

(1) Có ăn mòn điện hóa, do có đủ 2 điện cực (Fe-Cu, trong đó Cu tạo ra do Fe khử Cu2+) và môi trường điện li.

(2) Không ăn mòn điện hóa do không có đủ 2 điện cực.

(3) Có ăn mòn điện hóa, do có đủ 2 điện cực (Fe-C) và môi trường điện li.

(4) Có ăn mòn điện hóa, giống (1).

(5) Không ăn mòn điện hóa do không có đủ 2 điện cực.

 

Câu 32:

(1) Đúng, khi khỏe mạnh nồng độ glucozơ trong máu duy trì ổn định ở mức 0,1%.

(2) Sai, khử glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t°) thu được sorbitol.

(3) Đúng

(4) Sai, có thể cho 2 muối (ví dụ CH3COOC6H5) hoặc muối và anđehit (ví dụ CH3COOCH=CH2)…

(5) Sai, Glu có 1N, Lys có 2N nên Glu-Lys có 3N.

(6) Sai, xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói.

 

Câu 33:

nNaOH = 0,28

Đốt T —> nCO2 = 0,36 và nH2O = 0,54

—> nT = nH2O – nCO2 = 0,18

—> Số C = nCO2/nT = 2

—> T gồm C2H5OH (0,08) và C2H4(OH)2 (0,1)

Bảo toàn khối lượng:

mE + mNaOH = m muối + mT

—> m muối = 21,56

 

Câu 34:

Đặt nMg = a và nCu(NO3)2 = b

nNO2 + nO2 = 0,45

Bảo toàn O —> nO trong X = 6b – 0,45.2 = 6b – 0,9
—> nH2O = 6b – 0,9

Trong Z tính được nN2 = 0,04 và nH2 = 0,01

Bảo toàn H:

nHCl = 4nNH4Cl + 2nH2 + 2nH2O

—> nNH4Cl = (3,08 – 12b)/4

Bảo toàn Cl:

nHCl = 2a + 2b + (3,08 – 12b)/4 = 1,3

m muối = 95a + 135b + 53,5(3,08 – 12b)/4 = 71,87

—> a = 0,39 và b = 0,25

—> m = 56,36 gam

 

Câu 35:

(a) Sai, Cu không phản ứng với FeCl2.

(b) Đúng: Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

(c) Sai: AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Ag + Fe(NO3)3

(d) Đúng

 

Câu 36:

(a) Đúng: NaCl + H2O —> H2 (catot) + Cl2 (anot) + NaOH

Nếu không có màng ngăn: Cl2 + NaOH —> NaCl + NaClO + H2O

(b) Sai, CO khử được oxit kim loại sau Al nên thu được Al2O3 và Cu

(c) Đúng, do có đủ điều kiện: điện cực Zn-Cu (Cu vừa tạo ra do Zn khử Cu2+) và môi trường điện li.

(d) Đúng

(e) Đúng: FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

 

Câu 37:

Dung dịch Y chứa hai chất tan gồm Na2SO4 và NaOH

nAl2O3 = 0,03 —> nNaOH = 0,06

Đặt nCuSO4 = a —> nNa2SO4 = a

Bảo toàn Na —> nNaCl = 2a + 0,06

Theo đề —> 2a + 0,06 = 3a —> a = 0,06

Catot: nCu = 0,06 và nH2 = u

Anot: nCl2 = 0,09 và nO2 = v

Bảo toàn electron:

2u + 0,06.2 = 4v + 0,09.2

m giảm = 0,06.64 + 2u + 0,09.71 + 32v = 12,45

—> u = 0,15 và v = 0,06

—> ne = 2u + 0,06.2 = 0,42

ne = It/F —> t = 20265s = 5,63h

 

Câu 38:

Đoạn đồ thị nằm ngang ứng với sự tạo thành NaHCO3

—> nNaHCO3 = nCO2 = a + 0,5 – a = 0,5

—> nNaOH = 0,5

—> m = 20 gam

Khi nCO2 = 1,3 thì tạo 2 muối axit NaHCO3 và Ba(HCO3)2.

Bảo toàn C —> nBa(HCO3)2 = 0,4

—> nBa(OH)20,4

 

Câu 39:

(1)(2)(3) Đúng

(4) Sai, anilin có tính bazơ rất yếu nên dung dịch của nó không làm giấy quỳ tím chuyển màu.

(5) Sai, dipeptit không có phản ứng màu biure này.

(6) Đúng

 

Câu 40:

(2) —> X1 là muối, X3 là axit

(3) —> X3 là HOOC-(CH2)4-COOH và X4 là NH2-(CH2)6NH2

—> X1 là NaOOC-(CH2)4COONa

Phản ứng 1 có H2O nên chất tham gia còn 1 nhóm COOH.

C8H14O4 là HOOC-(CH2)4-COO-C2H5; X2 là C2H5OH

Đúng

Sai, C2H5OH có phân tử khối nhỏ hơn và liên kết H kém bền hơn CH3COOH nên C2H5OH) có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH

Sai, X4 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Sai, dạng axit luôn có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn dạng muối.

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *