Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Vũng Tàu – Năm học 2023 – 2024

Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Vũng Tàu – Năm học 2023 – 2024

Cho biết NTK: H = l; C = 12; O = 16; S = 32; Na = 23; Li = 7; Fe = 56; Cu = 64; Ca = 40; N = 14; Mg= 24; Al = 27; K = 39; Ca= 40; Cu 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba= 137; Cl = 35,5; He

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 1: (2,0 điểm)

1.1. Từ tinh bột, các hóa chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế Etyl axetat (ghi rõ điều kiện nếu có).

1.2. Viết công thức và gọi tên 3 muối dùng trong nông nghiệp (tương ứng phân đạm, phân lân, phân kali). Hãy giải thích tại sao người ta không trộn tro bếp với phân đạm để bón ruộng?

1.3. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: KOH, MgCl2, CuSO4, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hoá chất khác. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2: (2,0 điểm)

2.1. Hãy chọn 6 dung dịch muối (muối trung hòa hoặc muối axit) A, B, C, D, E, F ứng với 6 gốc axit khác nhau, thỏa mãn các điều kiện sau:

A + B → có khi bay ra.

B + C → có kết tủa.

A + C → có kết tủa và có khí bay ra.

D + E → có kết tủa.

E + F → có kết tủa.

D + F → có kết tủa và có khi bay ra.

Xác định A, B, C, D, E, F. Viết phương trình hóa học.

2.2. Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 g nước. Tỉ khối hơi của A so với metan là 3,75. Tìm công thức cấu tạo của chất A, biết rằng chất A tác dụng được với dung dịch NaOH.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Phú Thọ – Năm học 2023 – 2024

Câu 3: (2,0 điểm)

3.1. Hãy giải thích các trường hợp sau và viết các phương trình hóa học xảy ra:

  1. Khí CO2 dùng dập tắt đa số các đám cháy, nhưng không dùng dập tắt đám cháy Mg.
  2. Trong phòng thí nghiệm người ta đựng axit flohiđric trong bình làm bằng nhựa hay thuỷ tinh? Vì sao?

3.2. Cho 10,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch CuCl2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,8 gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 muối. Thêm KOH dư vào Z, thu được 11,1 gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm khối lượng Mg trong X.

3.3. Cho 0,2 mol CuO phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20%, đun nóng. Sau đó làm nguội dung dịch đến 10°C. Tính lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra khỏi dung dịch biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,4 gam.

Câu 4. (2,0 điểm)

4.1. Có một hỗn hợp gồm hai chất khí X và Y.

– Nếu trộn cùng số mol thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí Heli là 7,5.

– Nếu trộn cùng khối lượng thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí oxi là 11/15.

Tìm khối lượng mol của X và Y. Gọi tên hai khí có thể có của X và Y.

4.2. Nung m gam hỗn hợp A gồm FeS và FeS2 trong một bình kín dung tích không đổi chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Biết thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp C là: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6%; còn lại là O2. Hoà tan chất rắn B trong dung dịch H2SO4 vừa đủ, dung dịch thu được cho tác dụng với Ba(OH)2 dư. Lọc lấy kết tủa làm khô nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thu được 12,885 g chất rắn. Tính m và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Tây Ninh – Năm học 2023 – 2024

Câu 5. (2,0 điểm)

5.1. Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm: axetilen (C2H2), vinylaxetilen (C4H4) và hiđro (H2) (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được hỗn hợp Y chỉ chứa các hidrocacbon có tỉ khối so với H2 là 20,5. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính a.

5.2. Hỗn hợp E gồm axit oleic (C7H33COOH), axit stearic (C17H35COOH) và chất béo X có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 : 2. Cho m gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (NaOH dùng dư 25% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn Y gồm ba chất trong đó natri stearat chiếm p% về khối lượng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 3,665 mol O2 thu được 2,58 mol CO2. Tính giá trị của p.

……..Hết……….

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *