Đề HSG Hóa 9 Đề thi vào 10 Chuyên Trà Vinh – Năm học 2020 – 2021

Đề HSG Hóa 9 Đề thi vào 10 Chuyên Trà Vinh – Năm học 2020 – 2021

Thí sinh được phép sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 ĐIỂM)

Câu 1 (2.0 điểm)

 1. Có bốn dung dịch mất nhãn đựng trong bốn lọ riêng biệt: NaCl, NaOH, H2SO4, HCl. Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách nhận biết từng dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa (nếu có)
 2. Cho các chất gồm: CH4, C2H4, CH3COOH, C2H5OH lần lượt tác dụng với các chất: CaCO3, KOH, khí Cl2. Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học có thể xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

Câu 2 (1.0 điểm)

Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học thực hiện sự chuyển hóa sau:

Câu 3 (1.0 điểm)

Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học để giải thích khi tiến hành các thí nghiệm sau:

 1. Cho một lượng Na kim loại từ từ vào dung dịch chứa AlCl3 lấy dư
 2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào một mẩu kim loại Al ta được dung dịch A. Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphthalein vào dung dịch A, sau đó nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch A.

Câu 4 (1.0 điểm)

Từ dung dịch H2SO4 98,00% (khối lượng riêng D = 1,84 g/ml) và dung dịch HCl 5,00 M

 1. Tính thể tích dung dịch H2SO4 và dung dịch HCl cần lấy để pha chế được 200,00 ml dung dịch hỗn hợp X gồm: H2SO4 1,00M và HCl 1,00M.
 2. Hãy trình bày cách pha chế dung dịch X trên.
Có thể bạn quan tâm  Đề HSG Hóa 9 Đề thi vào 10 Chuyên Lam Sơn – Năm học 2020 – 2021

Câu 5 (2.0 điểm)

Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hóa trị n không đổi). Hòa tan hoàn toàn 9,650 gam hỗn hợp X bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A và 7,280 lít khí H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Cho dung dịch A phản ứng hết với 70,000 gam dung dịch NaOH 40,000%, thu được kết tủa B. Lọc, rửa cẩn thận kết tủa B rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn gồm hai loại oxit. Biết tỉ lệ số mol của hai kim loại $\frac{{{n}_{Fe}}}{{{n}_{M}}}=\frac{2}{3}$, các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.

 1. Viết các phương trình phản ứng hóa học đã xảy ra.
 2. Xác định tên kim loại M và tính giá trị a.

PHẨN TỰ CHỌN (3.0 điểm)

Thí sinh chọn một trong hai đề sau đây:

ĐỀ 1:

Câu 6 (1.0 điểm)

Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với Al, thu được khí C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch K2CO3, thu được kết tủa E. Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học có thể xảy ra.

Câu 7 (2.0 điểm)

Người ta thực hiện lên men giấm V ml rượu etylic 10,000, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng với lượng vừa đủ Na, thấy thoát ra 1368,64 lít khí H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Biết hiệu suất của quá trình lên men giấm đạt 80,00%, hiệu suất phản ứng giữa dung dịch X với Na đạt 100,00%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,80 g/ml, khối lượng riêng của nước là 1,00 g/ml.

 1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
 2. Tính V ml rượu etylic trên
Có thể bạn quan tâm  Đề thi vào 10 Chuyên Hóa An Giang – Năm học 2023 – 2024

ĐỀ 2

Câu 6 (1.0 điểm)

Để bảo vệ vỏ tàu đi biển người ta thường gắn những tấm kẽm vào phần tiếp xúc với nước của vỏ tàu.

 • Hãy giải thích ý nghĩa của việc làm đó
 • Có thể sử dụng phương pháp sơn để bao phủ lên bề mặt vỏ tàu đi biển được không? Giải thích.
 • Theo em, để vỏ tàu biển được bảo vệ lâu dài ta phải làm gì?

Câu 7 (2.0 điểm)

Ankan là các hidrocacbon no, mạch hở có cùng công thức phân tử là CnH2n+2 (n≥1). Đốt cháy hoàn toàn một ankan A bằng lượng oxi vừa đủ, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó dẫn tiếp tục qua bình 2 chứa dung dịch Ca(OH)2, thấy khối lượng bình 1 tăng 10,08 gam, bình 2 thu được 18,00 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa ở bình 2 rồi thêm tiếp dung dịch Ca(OH)2 vào, lại thu thêm 30,00 gam kết tủa nữa. Hãy xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo thu gọn của A.

——-HẾT——

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *