Bài tập tổng hợp cần lưu ý Ôn thi HSG Hóa 9

Bài tập tổng hợp cần lưu ý Ôn thi HSG Hóa 9

Bài 1:  A là hỗn hợp Fe + Fe2O3

Cho một luồng CO (dư) đi qua ống đựng m gam hỗn hợp A nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thì thu được 28,0 gam chất rắn còn lại trong ống.

Hoà tan m gam hỗn hợp A bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,016 lít H2 (ở đktc) biết rằng có 10% hiđro mới sinh tham gia khử Fe3+ thành Fe2+. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

                                                                        Đáp số:  %Fe = 14,9% và %Fe2O3 = 85,1%

Bài 2:  Hoà tan hoàn toàn một ít oxit FexOy bằng H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dung dịch đem cô cạn được 120 gam muối khan. Xác định công thức FexOy.

                                                                        Đáp số:  Fe3O4

Bài 3Hoà tan 26,64 gam chất X là tinh thể muối sunfat ngậm nước của kim loại M (hoá trị x) vào nước được dung dịch A.

Cho A tác dụng với dung dịch NH3 vừa đủ được kết tủa B. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi còn lại 4,08 gam chất rắn.

Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl2 vừa đủ được 27,84 gam kết tủa.

Tìm công thức X.

                                                                                    Đáp số:  Al2(SO4)3.18H2O

Bài 4:   Để hoà tan 4 gam FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05). Xác định công thức phân tử sắt oxit trên.

                                                                                                            Đáp số:  Fe2O3

Có thể bạn quan tâm  Bài toán về lượng chất dư - Ôn thi HSG Toán 9

Bài 5:    Cho ba kim loại X, Y, Z có khối lượng nguyên tử theo tỉ lệ 10 : 11 : 23. Tỉ lệ về số mol trong hỗn hợp của 3 kim loại trên là 1 : 2 : 3 (hỗn hợp A).

Khi cho một lượng kim loại X bằng lượng của nó có trong 24,582 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl được 2,24 lít H2 (đktc).

Nếu cho $\frac{1}{10}$ hỗn hợp A tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch B và hỗn hợp chất rắn C.

Xác định  X, Y, Z

                                                                        Đáp số:  X (Mg) ; Y (Al) ; Z (Fe)

Bài 6:  Khi hoà tan cùng một kim loại R vào dung dịch HNO3 đặc nóng và H2SO4 loãng thì thể tích NO2 thu được gấp 3 thể tích H2 trong cùng điều kiện. Khối lượng muối sunfat thu được bằng 62,81% muối nitrat. Tính khối lượng nguyên tử R.

                                                                        Đáp số:  R = 56 (Fe)

Bài 7:  Cho oxit MxOy của kim loại M có hoá trị không đổi. Biết rằng 3,06 gam MxOy nguyên chất tan trong HNO3 dư thu được 5,22 gam muối. Hãy xác định công thức của oxit trên.

                                                                        Đáp số:  BaO

Bài 8:  Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.

  • Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch HCl, được 2,128 lít H2.
  • Hoà tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3, được 1,792 lít khí NO duy nhất.

Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Có thể bạn quan tâm  Bài toán khi giải quy về 100 - Ôn thi HSG Hóa 9

                                                            Đáp số:  M (Al) và %Fe = 77,56% ; %Al = 22,44%

Bài 9:  Hoà tan 2,84 hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại A và B kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II bằng 120 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,896 lít khí CO2 (đo ở 54,60C và 0,9 atm) và dung dịch X.

  1. a) Tính khối lượng nguyên tử của A và B.
  2. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch X.
  3. Tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

                                                            Đáp số:  1. a) A = 24 (Mg) và B = 40 (Ca)

b) Khối lượng muối = 3,17g

% MgCO3 = 29,57% và % CaCO3 = 70,43%

Bài 10:  Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị n và m làm thành 3 phần bằng nhau.

  • Phần 1: hoà hết trong axit HCl thu được 1,792 lít H2 (đktc).
  • Phần 2: cho tác dụng với dd NaOH dư thu được 1,344 lít khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan có khối lượng bằng $\frac{4}{13}$ khối lượng mỗi phần.
  • Phần 3: nung trong oxi (dư) thu được 2,84g hỗn hợp oxit A2On và B2Om.

Tính tổng khối lượng mỗi phần và tên 2 kim loại A, B.

                        Đáp số:   $\sum{{{m}_{moi\ phan}}}=1,56g$; A (Al) và B (Mg)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *