Bài toán có hiệu suất phản ứng – Ôn thi HSG Hóa 9

Bài toán có hiệu suất phản ứng – Ôn thi HSG Hóa 9

* Lưu ý:   Trong phản ứng chất ban đầu A \[\xrightarrow{{}}\] Chất sản phẩm B

– Nếu hiệu suất tính theo chất sản phẩm:

Bài tập:

Câu 1:Trong công nghiệp điều chế H2SO4 từ FeS2 theo sơ đồ sau:

FeS2  $\to $  SO2  $\to $  SO3  $\to $  H2SO4

  1. Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.
  2. Tính lượng axit 98% điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS2.

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Câu 2: Điều chế HNO3 trong công nghiệp theo sơ đồ:

NH3  $\to $  NO  $\to $  NO2  $\to $  HNO3

  1. Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.
  2. Tính thể tích NH3 (ở đktc) chứa 15% tạp chất không cháy cần thiết để thu được 10 kg HNO3 31,5%. Biết hiệu suất của quá trình là 79,356%.

Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than và đá vôi theo sơ đồ:

CaCO3  $\xrightarrow{95%}$ CaO  $\xrightarrow{80%}$  CaC2  $\xrightarrow{90%}$  C2H2

Với hiệu suất mỗi phản ứng ghi trên sơ đồ.

  1. Viết phương trình phản ứng.
  2. Tính lượng đá vôi chứa 75% CaCO3 cần điều chế được 2,24 m3 C2H2 (đktc) theo sơ đồ.
Có thể bạn quan tâm  BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LOẠI MUỐI TẠO THÀNH KHI CHO CO2, SO2 TÁC DỤNG VỚI KIỀM

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *