Bài toán có hiệu suất phản ứng – Ôn thi HSG Hóa 9

Bài toán có hiệu suất phản ứng – Ôn thi HSG Hóa 9

* Lưu ý:   Trong phản ứng chất ban đầu A \[\xrightarrow{{}}\] Chất sản phẩm B

– Nếu hiệu suất tính theo chất sản phẩm:

Bài tập:

Câu 1:Trong công nghiệp điều chế H2SO4 từ FeS2 theo sơ đồ sau:

FeS2  $\to $  SO2  $\to $  SO3  $\to $  H2SO4

  1. Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.
  2. Tính lượng axit 98% điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS2.

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Câu 2: Điều chế HNO3 trong công nghiệp theo sơ đồ:

NH3  $\to $  NO  $\to $  NO2  $\to $  HNO3

  1. Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.
  2. Tính thể tích NH3 (ở đktc) chứa 15% tạp chất không cháy cần thiết để thu được 10 kg HNO3 31,5%. Biết hiệu suất của quá trình là 79,356%.

Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than và đá vôi theo sơ đồ:

CaCO3  $\xrightarrow{95%}$ CaO  $\xrightarrow{80%}$  CaC2  $\xrightarrow{90%}$  C2H2

Với hiệu suất mỗi phản ứng ghi trên sơ đồ.

  1. Viết phương trình phản ứng.
  2. Tính lượng đá vôi chứa 75% CaCO3 cần điều chế được 2,24 m3 C2H2 (đktc) theo sơ đồ.
Có thể bạn quan tâm  Bài tập tổng hợp Ôn thi HSG Hóa 9

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *