Bài toán xác định hỗn hợp 2 kim loại (hoặc 2 muối) hay Axit còn dư – Ôn thi HSG Hóa 9

Bài toán xác định hỗn hợp 2 kim loại (hoặc 2 muối) hay Axit còn dư – Ôn thi HSG Hóa 9

* Lưu ý: Khi gặp bài toán cho hỗn hợp 2 kim loại (hoặc 2 muối) tác dụng với axit, đề bài yêu cầu chứng minh axit còn dư hay hỗn hợp 2 kim loại còn dư. Ta giải như sau:

Giả sử hỗn hợp chỉ gồm một kim loại (hoặc muối) có M nhỏ, để khi chia khối lượng hỗn hợp 2 kim loại (hoặc hỗn hợp 2 muối) cho M có số mol lớn, rồi so sánh số mol axit để xem axit còn dư hay hỗn hợp còn dư:

BÀI TẬP

Câu 1:  Cho 31,8g hỗn hợp (X) gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào 0,8 lít dung dịch HCl 1M thu được dung dịch (Z).

  1. Hỏi dung dịch (Z) có dư axit không?
  2. Lượng CO2 có thể thu được bao nhiêu?

Câu 2:  Cho 39,6g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400g dung dịch HCl 7,3%,khi xong phản ứng thu được khí (X) có tỉ khối so với khí hiđro bằng 25,33% và một dung dịch (A).

  1. Hãy chứng minh rằng axit còn dư.
  2. Tính C% các chất trong dung dịch (A).

Câu 3:  Hoà tan 13,2 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại có cùng hoá trị vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7 gam hỗn hợp muối khan.

  1. Chứng minh hỗn hợp A không tan hết.
  2. Tính thể tích hiđro sinh ra.

Câu 4:  Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Zn. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ mol là x mol/l.

  • Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B) sinh ra 8,96 lít khí H2.
  • Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 3 lít (B) sinh ra 11,2 lít khí H2.
Có thể bạn quan tâm  Bài toán về lượng chất dư - Ôn thi HSG Toán 9

(Các thể tích khí đều đo ở đktc).

  1. Hãy chứng minh trong trường hợp 1 thì hỗn hợp kim loại chưa tan hết, trong trường hợp 2 axit còn dư.
  2. Tính nồng độ x mol/l của dung dịch (B) và % khối lượng mỗi kim loại trong (A)

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *