Đề HSG Hóa 9 Đề thi vào 10 Chuyên TP HCM – Năm học 2020 – 2021

Đề HSG Hóa 9 Đề thi vào 10 Chuyên TP HCM – Năm học 2020 – 2021

Câu 1: (3 điểm)

1.1 Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn riêng biệt màu trắng: Na2CO3, KHCO3, Ba(HCO3)2, MgCO3, BaSO4. Một học sinh đã lấy một trong những chất trên bàn để làm thí nghiệm và được kết quả sau:

  • Thí nghiệm 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thấy chất rắn tan hoàn toàn và đồng thời thoát ra chất khí làm đục nước vôi trong
  • Thí nghiệm 2: Nung cũng thấy khí thoát ra làm đục nước vôi trong
  • Thí nghiệm 3: Lấy chất rắn còn lại sau khi nung hoàn toàn ở thí nghiệm 2 cho tác dụng với dung dịch HCl cũng thoát ra chất khí làm đục nước vôi trong

1.2 Chọn phát biểu đúng – sai

a) Cho một mẫu kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện chất rắn màu đỏ.

b) Sục khí CO2 hoặc cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 đều thu được kết tủa keo trắng.

c) Gang được luyện trong lò cao bằng cách dùng khí CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

d) Con dao làm bằng thép không bị gỉ nếu sau khi cắt chanh rồi rửa thật sạch rồi lau khô.

e) Khí Cl2 được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp.

f) Hỗn hợp muối natri của các axit béo là thành phần chính của xà phòng.

1.3 Các dung dịch: NH4Cl, Na2CO3, HNO3, BaCl2 và H2SO4 đều có nồng độ 1M, được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Dung dịch 5 đều cho kết tủa trắng với dung dịch 3 và dung dịch 4, nhưng không phản ứng với dung dịch 1 hoặc dung dịch 2

a) Xác định dung dịch 5.

b) Khi trộn cùng thể tích dung dịch 3 và dung dịch 4 thì có hiện tượng nào xuất hiện? Viết phương trình minh họa.

1.4 Các nguyên tử trong phân tử liên kết với nhau bằng liên kết hóa học. Để phá vỡ một liên kết hóa học cần phải cung cấp một năng lượng xác định. Khi một liên kết hình thành, nó tỏa ra môi trường xung quang một năng lượng bằng đúng năng lượng cần cung cấp để phá vỡ liên kết đó. Giá trị năng lượng đó gọi là năng lượng liên kết hóa học. Bảng sau cho biết năng lượng liên kết của một số liên kết hóa học:

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa TP Hồ Chí Minh – Năm học 2023 – 2024
Liên kết H – H I – I H – I
Năng lượng (J) 7,24 ´ 10-19 2,51 ´ 10-19 4,95 ´ 10-19

Phản ứng giữa khí hiđro (H2) và khí iot (I2) tạo thành khí hiđro iotua (HI) được biểu diễn bằng phương trình hóa học sau: H2  +  I2  ®  2HI. Trong phản ứng này, sự khác nhau giữa tổng năng lượng cần phá vỡ các liên kết và tổng năng lượng tỏa ra khi hình thành liên kết mới (tính bằng Jun) là bao nhiêu?

Câu 2: (2,75 điểm)

2.1 Các hiđrocacbon A, B, C đều có phân tử khối bằng 56 và biết rằng:

– A phản ứng hoàn toàn với H2 (Ni, t0) hoặc Br2 (trong dung dịch) hoặc HCl đều chỉ tạo 1 sản phẩm hữu cơ

– B phản ứng hoàn toàn với H2 (Ni, t0) chỉ tạo 1 sản phẩm hữu cơ với mạch cacbon có phân nhánh

– C phản ứng hoàn toàn với H2 (Ni, t0) tạo 2 sản phẩm hữu cơ

Hãy xác định công thức cấu tạo đúng của các hiđrocacbon A, B, C và viết phương trình hóa học minh họa

2.2

a) Khi đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol hợp chất hữu cơ A bằng 0,03 mol khí O2 (vừa đủ) thi thu được kết quả: ${{n}_{A}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}$và ${{n}_{{{O}_{2}}}}=1,5{{n}_{C{{O}_{2}}}}$. Xác định công thức phân tử của A.

b) Cho các hợp chất hữu cơ: metan, etilen, axetilen và glucozơ. Hãy chọn hai hợp chất hữu cơ thích hợp để điều chế được trực tiếp chất hữu cơ A (ở câu a) và viết phương trình hóa học minh họa.

2.3 Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có), trong đó A, B, D, E, F, K, G, H là những hợp chất hữu cơ khác nhau.

 

Biết rằng: đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ A bằng khí oxi thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O.

Câu 3: (2,25 điểm)

3.1. Hỗn hợp X gồm ZnSO4, CuSO4 và Fe2(SO4)3. Thành phần % khối lượng của lưu huỳnh trong hỗn hợp X là 22,19%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 7,21 gam hỗn hợp X?

Có thể bạn quan tâm  Đề thi vào 10 Chuyên Hóa An Giang – Năm học 2023 – 2024

3.2. Trộn 27,84 gam Fe2O3 và 9,45 gam bột Al rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ có phản ứng khử oxit sắt thành kim loại Fe), sau một thời gian thu được hỗn hợp B. Cho hỗn hợp B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 9,744 lít khí H2 (đktc). Xác định hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm.

3.3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, K2O và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2 (đktc). Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có sự hiện diện của ion OH với nồng độ 0,1M. Xác định giá trị m.

Biết rằng: Phản ứng axit – bazơ xảy ra thực chất là H+(dd axit) + OH(dd bazơ) ® H2O

nOH- = Vdd(T) ´ CM (OH-)

Câu 4: (2 điểm)

4.1 Hỗn hợp A gồm một anken (CnH2n) và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6,4. Cho hỗn hợp A đi qua niken và nung nóng thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%). Xác định côn thức phân tử của anken.

4.2 Hợp chất hữu cơ Y có khối lượng 3,54 gam ở 00C và 1 atm có thể tích 0,672 lít. Phân tích chất Y cho thấy có chứa 40,678%C; 5,085%H; 54,237%O (theo khối lượng)

a) Xác định công thức phân tử của Y.

b) Chất hữu cơ Y tác dụng hoàn toàn với kim loại Na hay với NaOH đều theo tỉ lệ mol 1:2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của Y.

4.3 Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C2H3COOH và (CH3COO)3C3H5 bằng O2 thì thu được 23,76 gam CO2. Mặt khác, lấy m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn (có đun nóng) với V ml dung dịch NaOH 1,6M (lấy dư 20% so với lượng cần dùng) thu được 0,92 gam glixerol. Xác định giá trị V.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *