Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc – Năm học 2016- 2017

Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc – Năm học 2016- 2017

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Trong phòng thí nghiệm bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong số các khí sau: Cl2, O2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, N2,CO, giải thích. Mỗi khí điều chế được hãy chọn một cặp chất A và B thích hợp và viết phản ứng điều chế chất khí đó?

2 ) Cho a mol Cu tác dụng với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).

a) Tính V, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

b) Giả sử sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng Cu kim loại không tan hết thì lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho 2,4 gam kim loại M hóa trị (II) không đổi ở dạng bột được khuấy kỹ vào 100ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,5M đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

– Phần I: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 280ml khí thoát ra (đktc).

– Phần II: cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng vừa đủ có V lít khí SO2 thoát ra (đktc)

a/ Xác định kim loại M và tính V?

b/ Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp chất rắn A.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Phú Thọ – Năm học 2021 – 2022

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho 21,9 gam hỗn hợp R gồm X2CO3 và YCO3 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch A chứa a gam muối và V lít khí (đktc) thoát ra.

  1. Tính a và V?
  2. Biết tỷ lệ số mol ${{n}_{XCl}}:{{n}_{YC{{l}_{2}}}}=2:3;{{m}_{YC{{l}_{2}}}}-{{m}_{XCl}}=9,2(gam)$. Xác định công thức 2 muối cacbonat ban đầu.

Câu 4: (2,5 điểm)

   1)Một hỗn hợp gồm các muối rắn: NaCl; AlCl3; FeCl2; CuCl2 có thành phần xác định. Trình bày cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp.

2) Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho B tác dụng với kim loại Al dư thu được dung dịch D và khí E. Thêm K2CO3 vào dung dịch D thấy tạo kết tủa F. Xác định các chất A, B, D, E, F  và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 5: (1,5 điểm)

Hỗn hợp A gồm: Fe3O4; CuO; Al2O3. Để hòa tan hoàn toàn hết 44,3 gam A cần 500ml dung dịch H3PO4 1M. Nếu lấy 0,7mol hỗn hợp A cho tác dụng với H2 dư ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thu được 21,6 gam nước. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong A.

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *