Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Bắc Giang – Năm học 2020 – 2021

Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Bắc Giang – Năm học 2020 – 2021

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; Li = 7; C = 12; N =14; O =16; Na =23; Al = 27; S =32; Cl = 35,5 ; K = 39: Ca =40 ; Fe =56; Cu = 64 ; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1( 4 điểm).

1) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

 1. Nhỏ dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau đó ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng.
 2. Cho một mẩu kim loại natri vào ống nghiệm chứa ancol etylic (dư).
 3. Nung hỗn hợp bột gồm than và đồng (II) oxit (dư) ở nhiệt độ cao, dẫn khí thu được vào cốc chứa dung dịch nước vôi trong dư.
 4. Nhỏ 2 giọt dung dịch H2SO4 2M lên mặt trên một tờ giấy trắng, sau đó hơ nóng mặt dưới tờ giấy (tại chỗ bị nhỏ giọt dung dịch H2SO4) gần ngọn lửa đèn cồn.
 5. Cho từ từ từng giọt đến hết dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 vào dung dịch chứa a mol KHSO4.

2) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

M$\xrightarrow{(1)}$MxOy$\xrightarrow{(2)}$MCln$\xrightarrow{(3)}$MClp$\xrightarrow{(4)}$ Z $\xrightarrow{(5)}$ M2On$\xrightarrow{(6)}$ T $\xrightarrow{(7)}$NaAlO2 $\xrightarrow{(8)}$Al(OH)3

Biết M là kim loại phổ biến thứ hai trong thành phần vỏ trái đất; các chất Z, T đều chứa các nguyên tố kim loại; p < n

3) Có 5 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng rẽ một trong các dung dịch không màu sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, MgCl2, MgSO4. Chỉ dùng thêm dung dịch phenolphtalein làm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 lọ trên và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 2 (4 điểm).

 1. Có 4 chất hữu cơ mạch hở A, B, D, E ( đều chứa C, H, O; MA = MB < MD = ME) trong phân tử mỗi chất chứa tối đa 2 nhóm chức trong số các nhóm chức sau: -OH; -COOH, -COO- (este), ngoài ra không chứa nhóm chức nào khác. Phần trăm khối lượng của oxi trong phân tử mỗi chất A, B, D, E đều bằng 53,33%. Cho biết: A tác dụng được với NaHCO3; B tác dụng với dung dịch NaOH ( theo tỉ lệ mol 1:1); khi cho 1 mol D tác dụng với Na (dư), thu được 1 mol H2; khi cho 1 mol E tác dụng với Na (dư), thu được 0,5 mol H2; E tác dụng với dung dịch NaOH, thu được muối hữu cơ và ancol đơn chức. Biện luận, xác định công thức cấu tạo của A, B, D, E. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các quá trình trên.
 2. Hỗn hợp X gồm các chất sau: CaCl2, Al2O3, NaCl, CaO và CaCO3. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất ra khỏi X, sao cho lượng chất của mỗi chất không thay đổi. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Hải Dương – Năm học 2023 – 2024

Câu 3 (4 điểm).

 1. Hỗn hợp X gồm x mol ankan A và y mol anken B (A, B đều là chất khí ở điêu kiện thường; x > 5,4y). Cho X tác dụng với 4,704 lit H2 (đktc) có xúc tác Ni, nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm 3 khí. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được hỗn hợp Z gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hoàn bộ Z vào bình đựng lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thấy khối lượng bình tăng 16,2 gam và có 18 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của A, B và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong Y.
 2. Dẫn 0,28 mol hỗn hợp X gồm CO, CO2, H2 qua lượng dư hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi (khối lượng của Y lớn hơn khối lượng của X là 3,84 gam). Dẫn Y qua dung dịch chứa 0,1 mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch Z. Cho từ từ đến hết 100 ml Z vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lit khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml Z tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong X.

Câu 4 (4 điểm).

1. Cho 2,668 gam kim loại R vào 100 ml dung dịch X chứa Zn(NO3)2 0,28M và Fe(NO3)2 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 100 ml dung dịch Y và 2,07g chất rắn Z. Hoà tan hoàn toàn 2,07 gam Z bằng lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được 89,6 ml khí NO ( là sản phẩm khử duy nhất của HNO3, ở đktc).

 1. Xác định kim loại R.
 2. Tính nồng độ mol/l của các chất tan trong Y.
Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Phú Yên – Năm học 2021 – 2022

2. Axit cacboxylic X có mạch cacbon không phân nhánh (chỉ chứa nhóm chức -COOH trong phân tử). Đun X với glixerol (xúc tác H2SO4 đặc), thu được chất hữu cơ mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn 57,6 gam Y cần dùng vừa đủ 1,9 mol khí O2, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ướng 11: 6. Chất Y có phân tử khối nhỏ hơn 300.

 1. Xác định công thức phân tử của Y.
 2. Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X và 0,1 mol Y tác dụng với dung dịch NaOH (dư), lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,6 mol.

– Biện luận, xác định cấu thức cấu tạo của X và Y.

-Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho Y tác dụng với: NaHCO3, Na, NaOH.

Câu 5 (4 điểm).

 1. Cho X, Y, Z là các axit béo có công thức chung CnH2n+1-2kCOOH, mạch cacbon không phân nhánh; T là chất béo được tạo bởi X, Y, Z với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần dùng vừa đủ 4,02 mol O2. Nếu cho 0,12 mol E phản ứng với dung dịch Br2 (dư) thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,18 mol. Mặt khác, cho 22,36 gam hỗn hợp E ở trên tác dụng vừa đủ với 0,08 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch F chứa m gam muối. Tính giá trị của m.
 2. Cho 16,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch chứa a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 54,9 gam chất rắn khan. Cho 16,5 gam X vào dung dịch chứa 1,5a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 61,14 gam chất rắn khan. Biết rằng trong các quá trình trên, muối tạo thành chỉ là muối sunfat trung hòa và SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Mặt khác, cho 16,5 gam X phản ứng vừa hết với dung dịch AgNO3, thu được dung dịch Y ( không còn AgNO3). Cho Y tác dụng với 1,46 mol KOH trong dung dịch, thu được 20,71 gam kết tủa T và dung dịch Z chứa 127,69 gam chất tan. Biết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Giả thiết rằng, nếu KOH tác dụng với Al(OH)3 thì chỉ tạo muối KAlO2 và H2O. Tính a và thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong X.

……………………..HẾT……………………

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *