Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Cao Bằng – Năm học 2020 – 2021

Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Cao Bằng – Năm học 2020 – 2021

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Cho các chất sau: Cu, Na2SO3, S, FeS2, H2SO4 loãng.

a) Hãy lựa chọn hóa chất và viết phương trình hóa học để điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm.

b) Có thể thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy không khí (để ngửa hay úp ngược ống nghiệm) hay đẩy nước? Tại sao?

2) Nêu hiện tượng, viết các phương trình hóa học ( nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:

a) Cho mẫu kim loại natri vào dung dịch sắt (III) clorua.

b) Ngâm một đoạn dây đồng trong dung dịch bạc nitrat.

Có bốn ống nghiệm, mỗi ống chứa một dung dịch các chất sau: HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl. Chỉ được dùng thêm một hóa chất, hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có.

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Chọn các chất X, Y, Z, E, G thích hợp và hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau ( ghi điều kiện phản ứng nếu có):

Cl2 + X –> Y

Y + Mg –> Z + H2

Z + E –> G↓ + NaCl

G + Y –> Z + H2O

2) Dẫn khí CO dư đi chậm qua ống sứ đựng 5 gam hỗn hợp gồm Al2O3 và CuO. Nung nóng tới phản ứng hoàn toàn, dẫn hỗn hợp khí đi ra sục vào nước vôi trong dư thu được 2 gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit ban đầu.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Đăk Nông – Năm học 2021 – 2022

Câu 3: (2,0 điểm)

1) Thực nghiệm phân tích một lon bia Tiger có 13,2 gam rượu etylic. Biết rượu etylic có khối lượng riêng 0,8 g/ml. Trên bao bì ghi 50 và bị mờ thông số về thể tích. Tính thể tích của một lon bia Tiger.

2) Hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH. Chia A làm 3 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí ở đktc.

– Phần 2: Cho tác dụng với CaCO3 dư, thu được 2,24 lít khí ở đktc.

– Phần 3: Đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este.

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A ban đầu.

b) Tính khối lượng este thu được, biết hiệu suất của phản ứng là 60%.

Câu 4: (2,0 điểm)

Hòa tan hết 4,68 gam hỗn hợp hai muối ACO3, BCO3 bằng dung dịch H2SO4 loãng. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 1,12 lít khí CO2 ở đktc.

1) Nếu cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan.

2) Tìm các kim loại A, B và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Biết tỉ lệ số mol ${{n}_{AC{{O}_{3}}}}:{{n}_{BC{{O}_{3}}}}=2:3$, tỉ lệ khối lượng mol MA: MB = 3:5.

3) Cho toàn bộ lượng khí CO2 thu được ở trên hấp thụ vào 200ml dung dịch Ba(OH)2. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 để thu được 1,97 gam kết tủa.

Câu 5: (2,0 điểm)

Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở (không phải mạch vòng) qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm 5,6 gam, đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Phú Thọ – Năm học 2021 – 2022

Mặt khác, nếu đốt cháy toàn bộ 6,72 lít hỗn hợp trên thấy tạo ra 22 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. Biết các thể tích khí đo ở đktc.

  1. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.
  2. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp.
  3. Dẫn toàn bộ hai hiđrocacbon trên tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 2,76 gam rượu. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước.

Cho: H=1; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; Ba=137; Ca=40; Cu=6; Không khí=29

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *