File word đề thi HSG Hóa 9 Tam Hưng – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

File word đề thi HSG Hóa 9 Tam Hưng – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Câu 1: (3 điểm)

Hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58. Xác định công thức phân tử của MX2

Hãy phân biệt các chất trong 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch : K2SO4, K2CO3, HCl, BaCl2 mà không dùng thuốc thử khác.

Câu 2: (5 điểm)

1. Hãy tìm 2 chất vô cơ thỏa mãn R trong sơ đồ phản ứng sau:

2. Rót dung dịch chứa 11,76g H3PO4 vào dung dịch chứa 16,8 gam KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Câu 3: (5 điểm)

Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng axit H2SO4 14,7%. Sau khi khí không thoát ra nữa lọc bỏ chất rắn không tan thì được dung dịch chứa 17% muối sunfat tan. Hỏi kim loại hóa trị II là kim loại nào?

Hòa tan hết 5,94 gam Al bằng dung dịch NaOH được khí A. Cho dung dịch HCl đặc, dư tác dụng với 1,896 gam KMnO4 được khí B. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25gam KClO3 (xúc tác MnO2) thu được khí C. Cho 3 khí A, B, C vào bình kín và tiến hành phản ứng nổ hoàn toàn, sau đó làm lạnh bình xuống nhiệt độ thường, giả sử lúc đó nước ngưng tụ hết và chất tan hết vào nước được dung dịch D.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi thử vào 10 chuyên Ngôi Sao Hà Nội – Năm học 2023

Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Tính nồng độ C% của chất tan trong D.

Câu 4: (3 điểm)

Hòa tan 3,06 gam oxit MxOy bằng dung dịch HNO3 dư sau đó cô cạn thì thu được 5,22 gam muối khan. Hãy xác định kim loại M biết nó chỉ có một hóa trị duy nhất.

Câu 5: (4 điểm)

Chia 8,64 gam hỗn hợp Fe, FeO và Fe2O3 thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho vào cốc đựng lượng dư dung dịch CuSO4, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 4,4 gam chất rắn. Hòa tan hết phần hai bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A và 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). Cô cạn từ từ dung dịch A thu được 24,24 gam một muối sắt duy nhất B.

Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

Xác định công thức phân tử của muối B

File Word tải ở phần comment

admin

One thought on “File word đề thi HSG Hóa 9 Tam Hưng – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *