File word đề thi HSG Hóa 9 Thanh Vân – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

File word đề thi HSG Hóa 9 Thanh Vân – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Câu I : (3 điểm )

(1,5 điểm) Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điên là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì?

2) Chỉ dùng chất chỉ thị là dung dịch phenolphtalein, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt không màu mất nhãn sau: MgSO4, NaNO3, KOH, BaCl2, Na2SO4. Nêu cách làm và viết phương trình hóa học.

Câu II: (5 điểm)

Xác định chất theo sơ đồ chuyển hóa sau :

Hòa tan 12,8g hợp chất khí X vào 300ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ mol của muối ( giả sử thể tích dung dịch không thay đổi)

Câu III : (5 điểm)

(2 điểm) Khi hòa tan a gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 15,8% người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Xác định công thức hóa học của oxit đó.

Dẫn 2,24 lít khí CO ( ở đktc) qua một ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp bột oxit kim loại gồm Al2O3, CuO và Fe3O4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia sản phẩm thu được thành hai phần bằng nhau.

Có thể bạn quan tâm  File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 Chu Văn An – Đề ôn thi số 1

Phần thứ nhất được hoà tan vào trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc).

Phần thứ hai được ngâm kỹ trong 400ml dung dịch NaOH 0,2M. Để trung hoà hết NaOH dư phải dùng hết 20 ml dung dịch axit HCl 1M.

a, Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b, Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

c, Tính thể tích dung dịch axit H2SO4 1M để hoà tan hết hỗn hợp bột oxit kim loại trên.

Câu IV : (3 điểm) Hòa tan hoàn toàn a (g) hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 11,2 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa bắt đầu không đổi nữa (kết tủa B); lọc B thu được dung dịch nước lọc C; đem nung B trong không khí đến lượng không đổi thu được 16g chất rắn D.

Viết các PTHH và xác định A, B, C, D

Tính a.

Câu V : ( 4 điểm)        Hòa tan 3,6g một kim loại (chỉ có một hóa trị duy nhất trong hợp chất) vào 200ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,25M và H2SO4 1,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng làm đỏ quỳ tím và phải trung hòa bằng 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2,5M và Ba(OH)2 1,5M. Xác định kim loại.

Cho biết: Al = 27; Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1; Na = 23; Ba = 137; C = 12;            Cl = 35,5; Cu = 64; Mg = 24.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Nam Định – Năm học 2021 – 2022

File word tải ở phần comment

admin

One thought on “File word đề thi HSG Hóa 9 Thanh Vân – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *