Đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Gia Lai – Năm học 2022 – 2023

Đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Gia Lai – Năm học 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁP TỈNH
GIA LAI
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Môn: HÓA HQC
ĐÈ CHINH THỨC
Thời gian: 150 phút (không kế thờ gian giao đề)
(Đề thi có 06 câu, gồm 02 trang)
Ngày thi: $14 / 02 / 2023$
Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:
Cho: Các phản úng xảy ra hod̀n toùn và thể tích các khí đo ở điè̀u kiện tiêtu chuẩn.
Câu I (4,5 điểm).
1 (1,5 điểm). $\mathrm{Z}$ là chất khí chủ yéu gây ra hiện tượng mưa axit trong tư nhiên. Trong phòng thí nghiệm $\mathrm{Z}$ đự̛̣c điều chế theo hình vẽ sau:
Biét X, Y, Z là hợ chất của cc̀̀ng một nguyên tố. Xác định các chất X, Y, Z.
a. Nêu hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch $\mathrm{Br}_2$ và vai trò của bông tầm dung dịch $\mathrm{NaOH}$.
b. Viết các phưong trinh hóa học xảy ra.
(32 (1,5 diếm). Tồng số các loai hat cơ bản (electron, proton và nơtron) có trong phân từ $\mathrm{MX}_2$ là 197, trong đó só hạt mang điẹn nhiêu hơn số hat không mang điện là 55 . Số hạt mang điện âm trong nguyèn từ $\mathrm{M}$ nhiề hon trong nguyên từ $\mathrm{X}$ là 12 . Xác đính công thức phân từ $\mathrm{MX}_2$.
3 (1,5 điểm). Bằng một thuốc thử tư chọn, hây trinh bày phurơng pháp hóa học nhận biết các dung dich mất nhãn sau: $\mathrm{AlCl}_3, \mathrm{Mg}_2\left(\mathrm{NO}_3\right)_2, \mathrm{NH}_4 \mathrm{Cl},\left(\mathrm{NH}_4\right)_2 \mathrm{SO}_4, \mathrm{NaCl}$.
Câu II ( 4,0 điểm).
1 ( 0,5 diềm). Neu hiện tượng và viết phương trình hóa học xày ra trong các trường họp sau:
b. Cho tù̀ từ đến dư dung diech $\mathrm{Ca}\left(\mathrm{OH}_2\right.$ vào dung diech $\mathrm{Ca}\left(\mathrm{HCO}_3\right)_2$. Sh : tià
2 (3,5 diềm). Viết phuơng trình hóa học hoàn thành dãy chuyền hóa sau (ghi rõ điều kiện phản üng nếu có, mỗi mưi tên một phản ưng).
Biết rằng:
– Khi cho 2,8 gam kim loại $\mathrm{M}$ (chưa rõ hóa tri) tác dung hoàn toàn với dung dịch axit clohidric dur thu đượ 1,12 lit khi.
– X là oxit của kim loại $\mathrm{M}$, khi cho $\mathrm{X}$ tác dưng với dung dịch $\mathrm{HCl}$ thu được hỗn hợp 2 muối. Câu III (4,0 điếm).
1 (1,5 điềm). Cho khi $\mathrm{CO}$ dư đi qua ống chứa $\mathrm{m}$ gam $\mathrm{A}$ gồm $\mathrm{FeO}$ và $\mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3$ đun nóng, sau phản ưng thu được 4,784 gam chất rän $\mathrm{B}$ và khí $\mathrm{C}$. Cho toàn bộ khi $\mathrm{C}$ đi qua dung dich $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$ du, thu được 9,062 gam kêt tua.a. Viêt phưong trình hóa học xảy ra và tính $\mathrm{m}$.
$z$ (1,5 diềm). Nhỏ từ từ tù̀ng giọt cho đên hết $250 \mathrm{ml}$ dung dich $\mathrm{HCl} 2 \mathrm{M}$ vio $200 \mathrm{ml}$ dung dich hỗn hợp gồm $\mathrm{K}_2 \mathrm{CO}_3 1 \mathrm{M}$ và NaHCO $\mathrm{Na}_1, 5 \mathrm{M}$, sau phản úng thấy thoát ra $\mathrm{V}$ lit khí. Viét các phương trình hóa học xảy ra. Tính $\mathbf{V}$.

Có thể bạn quan tâm  File word đề thi HSG Hóa 9 Cam Lộ – năm học 2015 – 2016

3 (1,0 điềm). Nhiệt phân hoàn toàn 4,385 gam hổn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{KClO}_3$ và $\mathrm{KMnO}_4$ trong bình kín. Toàn bộ lượng khí thu được cho tác dụng hết với cacbon nóng đô, thu được 0,896 lit hỗn họp khí $\mathrm{Z}$ gồm $\mathrm{CO}$ và $\mathrm{CO}_2$ có ti khối so với hiđđro bà̀ng 16. Viết các phản úng hóa học xày ra và tính khối lự̛̣ng của các chất trong $\mathrm{X}$.
Cân IV (3,5 diễm).
1 (1,5 điềm). Hòa tan hết 2,4 gam một oxit kim log̣i $\mathrm{A}$ (chưa rô hóa trị) trong $150 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 0,2 \mathrm{M}$ vừa đù thu được dung dịch $\mathrm{X}$. Xừ lý cî̉n thận dung dịch sau phản ứng thu được 7,5 gam muối $\mathrm{B}$. Biết quá trình xừ lý thu được tinh thế muối. Xác định nguyên tố $\mathrm{A}$ và công thức hóa học cùa muối B.

Z)(2,0 điểm). Hòa tan hoìn toàn $\mathrm{m}$ gam hỗn họp gồm hai kim lội $\mathrm{Na}$ và $\mathrm{Ca}$ trong nước dư, thu dưge dung dịch $\mathrm{X}$ và thấy thoát ra $\mathrm{V}$ lit khí $\mathrm{H}_2$. Dãn từ từ khi $\mathrm{CO}_2$ vào dung dịch $\mathrm{X}$, lượng $\mathrm{CO}_2$ và kết tủa dự̛̣ thể hiện theo đồ thị nhur sau:
Viết các phương trình hóa học xay ra. Tính $m, \mathrm{~V}$ và $x$.
Câu V (2,0 điễm). Hòa tan 12,08 gam hốn họp $\mathrm{X}$ gổm $\mathrm{Cu}$ va $\mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$ trong một lượng dung dịch $\mathrm{HCl}$ (biết lượng $\mathrm{HCl}$ dùng du $10 \%$ so với lượng phản úng), sau phàn ứng thu dượ dung dịch $\mathrm{Y}$ và 3,2 gam chât rắn không tan. Cho dung dịch $\mathrm{Y}$ tác dụng với luọng dư dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$, sau phân ưng thu được $\mathrm{m}$ gam kết tủa.
1. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Tỉnh $\%$ về khối lượng $\mathrm{Cu}$ va $\mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$ trong hồn hợp $\mathrm{X}$.
3. Tinh $\mathrm{m}$.
Câu VI (2,0 điểm). Cho $\mathrm{m}$ gam hỗn hơp chất rắn $\mathrm{A}$ gồm $\mathrm{FeS}$ và FeS 2 (có ti lệ mol tương ưng $1: 2$ ) tác dụng với lượng dư dung dịch $\mathrm{HNO}_3$, sau phản ửng thu được dung dịch $\mathrm{B}$ và thấy thoát $\mathrm{ra} \mathrm{V}$ lit khi $\mathrm{NO}$ (sàn phẩm khừ duy nhất). Cho dung dich $\mathrm{B}$ tác dụng vơi dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2$ dư, lọc kết tủa, làm khô rồi nung ở nhiệt độ cao đén khối lượng không đổi thu được 14,05 gam châ̂t rán. Tỉnh m,V.
Hết
Thi sinh được stį dł̣ng bảng tuần hoàn các nguyên tó hóa học.
Cản bộ coi thi không giä thích gì thêm.
Word bằng tool còn nhiều lỗi quá đợi chỉnh sửa hoàn thiện mình chia sẻ file Word

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 Tỉnh Quảng Trị – Năm học 2021 – 2022

Có thể bạn quan tâm: Đề thi vào 10 Chuyên Hóa ĐăkLăk– 2021

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *