File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Sơn – Năm học 2022 – 2023

Chi sẻ cùng thầy cô File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Sơn – Năm học 2022 – 2023 được Wchem9 Word hóa

Hình ảnh Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Sơn – Năm học 2022 – 2023

Nội dung Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Sơn – Năm học 2022 – 2023

Câu 1: (2,0 điểm)

Muối $\mathrm{A}$ có công thức $\mathrm{XY}$, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Cũng trong phân tử này, số hạt mang điện của $\mathrm{Y}$ nhiều hơn của $\mathrm{X}$ cũng là 44. Xác định công thức hóa học của $\mathrm{A}$.

Câu 2: (2,0 điểm)

a) Trộn 200 gam dung dich NaOH $10 \%$ vào $200 \mathrm{ml}$ dung dich $\mathrm{NaOH} 20 \%$ có $\mathrm{D}=1,12$ $\mathrm{g} / \mathrm{ml}$. Tính nồng độ phần trăm của dung dich thu được.

b) Trung hòa dung dịch $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_2 0,2 \mathrm{M}$ bằng dung dịch $\mathrm{HCl} 0,4 \mathrm{M}$. Xác định nồng độ $\mathrm{mol}$ của dung dich thu được.

Câu 3: (2,0 điểm)

Chỉ dùng một loại thuốc thử, hãy nhận biết các muối đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn gồm: $\mathrm{NH}_4 \mathrm{Cl}, \mathrm{NaNO}_3, \mathrm{AlCl}_3, \mathrm{FeCl}_3$.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Nghệ An Bảng A – Năm học 2022 – 2023

Câu 4: (2,0 điểm)

Nêu hiện tương và viết phương trinh phản ửng xảy ra khi:

a) Cho từ từ đến dư dung dịch $\mathrm{NaOH}$ vào dung dịch $\text{AlC}{{\text{l}}_{3}}$.

b) Cho kim loại $\mathrm{Na}$ vào dung dịch $\mathrm{AgNO}_3$.

c) Nhỏ dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc vào cốc đựng đường Saccarozo (đường kinh trắng).

Câu 5: (2,0 điểm)

Chọn chất thích hợp với các chữ cái $\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}, \mathrm{G}$ trong sơ đồ chuyển đổi hoá học dưới đây (cho rẳng X, Y, Z, G là những hợp chất của sắt và là những chất khác nhau, không trùng với các chất trong chuỗi các phản ứng đã cho) và viết phương trình hóa học minh họa cho chuỗi phản ứng.

$X\xrightarrow{(1)}Fe\xrightarrow{(2)}Y\xrightarrow{(3)}Z\xrightarrow{(4)}Fe{{\left( OH \right)}_{2}}\xrightarrow{(5)}G$

Biết: X + H2SO4 (loãng) $\xrightarrow{{}}Y+G+{{H}_{2}}O$

Câu 6: (2,0 điểm)

Hòa tan vừa đủ oxit của kim loại M có hoá trị II vào dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ nồng độ $4,9 \%$, thu được dung dịch chỉ chứa một muối tan có nồng độ 7,69%. Xác định công thức hoá học của oxit kim loại.

Câu 7: (2,0 điểm)

Sục từ từ $\mathrm{V}$ lít $\text{C}{{\text{O}}_{2}}$ (ở đktc) vào 148 gam dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2 20 \%$ thì thu được 30 gam kết tủa. Tính $\mathrm{V}$ và nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 8: (2,0 điểm)

Dẫn khí $\mathrm{CO}$ (dư) đi qua 11,5 gam hỗn hợp $\mathrm{X}$ gồm $\mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3, \mathrm{CuO}, \mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3$, nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng, thu được 9,74 gam chất rắn. Cho biết 0,25 mol hỗn hợp $\mathrm{X}$ tác dụng vừa đủ vởi $325 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 2 \mathrm{M}$. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính số mol mỗi chất có trong hỗn hợp $\mathrm{X}$.

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Môn Hóa Chuyên Đại học khoa học Huế 2023

File word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Bình Sơn – Năm học 2022 – 2023

Các bạn tham gia nhóm Facebook của Wchem9 để được chia sẻ file word nào

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *