File word đề thi HSG Hóa 9 Cam Lộ – năm học 2015 – 2016

File word đề thi HSG Hóa 9 Cam Lộ – năm học 2015 – 2016

Câu 1: (4,0 điểm)

          Cho mẩu kim loại Na vào các dung dịch sau: NH­Cl, FeCl3, Ba(HCO3)2, CuSO4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2: (4,0 điểm)

Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: NaOH, MgCl2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận biết các dung dịch trên mà không dùng thêm hóa chất khác. Viết các phản ứng xảy ra.

Một hỗn hợp X gồm các chất K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol bằng nhau. Hòa tan hỗn hợp X vào nước rồi đun nhẹ sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất Y, Z, M và viết các phương trình?

Viết thứ tự các phương trình xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Cho từ từ Na vào dung dịch HCl.

Cho từ từ HNO3 loảng đến dư vào dung dịch Na2CO3.

Câu 3: (4,0 điểm)

Cho phản ứng tổng quát: A + B $\to $${{C}_{\downarrow }}$ + D + ${{E}^{\uparrow }}$

Hãy dẫn ra hai phương trình phản ứng với A là các hợp chất khác nhau; E là các khí khác nhau phù hợp với phương trình tổng quát trên.

Một khoáng chất có chứa 20,93% Al, 21,7% Si còn lại là Oxy và hiđrô (về khối lượng). Hãy xác định công thức đơn giản nhất của khoáng chất này?

Hãy xác định hợp các chất A, B, C, D và viết các phương trình sau theo sơ đồ sau:

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Nam Định – Năm học 2021 – 2022

$A\xrightarrow{1}B\xrightarrow{2}C\xrightarrow{3}D\xrightarrow{4}Cu$

(Cho Al = 27; Si = 28; O = 16; H = 1)

Câu 4: (4,0 điểm)

Hoà tan hết 4 gam một kim loại M vào 96,2 gam nước thì thu được dung dịch A có nồng độ 7,4%  và V lít khí B (đktc).

a) Viết phương trình hoá học và xác định dung dịch A, khí B.

b) Xác định kim loại M.

c) Tính V.

Câu 5: (4,0 điểm)

Hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp bột gồm Fe và một oxit sắt FexOy bằng dung dịch axit HCl thì thu được 2,24 lít khí (đktc). Nếu đem 3,2 gam hỗn hợp trên khử bởi khí H2 thì thu được 0,1 gam nước.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Xác định công thức phân tử của sắt oxit.

 

(Cho: Mg=24, Ca=40, Fe=56, Ba=137, Zn=65, C=12, O=16, H=1)

File word  có đáp án ở comment

admin

One thought on “File word đề thi HSG Hóa 9 Cam Lộ – năm học 2015 – 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *