File word đề thi HSG Hóa 9 Một trường ở – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

File word đề thi HSG Hóa 9 Một trường ở – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Câu 1(3đ) :

Muối A có công thức XY, tổng số hạt cơ bản trong A là 140, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Cũng trong phân tử này thì số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X cũng là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của A.

Nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt sau: KCl; NH4NO3 ; Ca(H2PO4)2

Câu 2 (5điểm):

Chọn các chất A, B, C, D thích hợp và viết các phương trình hóa học minh họa cho sơ đồ phản ứng sau:

Sục rất từ từ V lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 148g dung dịch Ca(OH)2 20% thì thu được 30g kết tủa. Tính V và nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 3( 5điểm):

Hòa tan một muối cacbonat kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% người ta thu được dung dịch muối sunfat có nồng độ 13,442 %. Xác định CTHH của muối cacbonat nói trên.

Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 9,25 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác biết 0,3 mol X phản ứng vừa đủ với 7,84 lít Cl2 (đktc). Tính % theo khối lượng mỗi kim loại có trong X.

Câu 4 (3điểm):

Giải thích hiện tượng khi:

Nhúng thanh Mg vào dung dịch CuSO4

Có thể bạn quan tâm  File word Đề thi vào 10 Môn Hóa Chuyên Đại học khoa học Huế 2023

Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dd Na2CO3

Hòa tan a gam hỗn hợp gồm Na và Al vào nước dư thu được 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn,nhưng nếu hòa tan a gam hỗn hợp này vào dung dịch NaOH dư thì thu được 7,84 lít H2 (đktc). Tính a?

Câu 5 (4điểm):

Cho 10,4g Hỗn hợp bột Mg và Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 2M, sau phản ứng thu được 19,2g chất rắn B và dung dịch C. Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc, rửa và nung kết tủa mới thu được trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24g hỗn hơp 3 oxit. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Tải file word ở phần comment

admin

One thought on “File word đề thi HSG Hóa 9 Một trường ở – Thanh Oai– năm học 2015 – 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *