File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 THCS Chu Văn An – Thăng Bình Đề ôn thi số 6

File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 THCS Chu Văn An – Thăng Bình Đề ôn thi số 6

Câu I: (2,0 điểm)

Cho lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3, và KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Câu II: (3,0 điểm)

1) Có 1 hh gồm 5 kim loại: Al, Mg; Fe, Cu, Ag. Hãy dùng PPHH để tách riêng từng kim loại với khối lượng không đổi. Viết PTHH xảy ra trong quá trình tách.

2) Viết PTPƯ trong mỗi trường hợp sau

  1. Oxit + Axit → 2 muối + oxit
  2. Muối + kim loại → 2 muối
  3. Muối + bazơ → 2 muối + 1oxit
  4. Muối + kim loại →1 muối

Câu III: (3,0 điểm)

  • Trộn V1 lit dd HCl 0,6M với V2 lít dd NaOH 0,4M thu được 0,6 lit dd A. Tính V1, V2 biết 0,6 lít dd A có thể hoà tan hêt 1,02 gam Al2O3 (coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích)
  • Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800 ml dd X gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M. Tìm giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.

Câu IV: (10,0 điểm)

  1. Hoà tan các chất gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước dư được dd A và kết tủa B. Hỏi dd A và kết tủa B chứa những chất gì? Viết PTHH của các phản ứng để minh hoạ.
  2. Hoà tan hết 3,2 gam oxit M2On trong lượng vừa đủ dd H2SO4 10%, thu được dd muối có nồng độ 12,903%. Sau phản ứng đem cô bớt dd và làm lạnh thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.
  3. Cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dd Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.
Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hoá 9 Tỉnh Hưng Yên – Năm học 2022 – 2023

a) Tính nồng độ mol/lit của dd H2SO4 ban đầu.

b) Xác định công thức phân tử của muối halogenua.

c) Tính x.

File word ở phần comment

admin

One thought on “File word đề thi và đáp án HSG Hóa 9 THCS Chu Văn An – Thăng Bình Đề ôn thi số 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *