File Word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Sơn Dương – Năm học 2022 – 2023

Wchem9 đã word hóa File Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Sơn Dương – Năm học 2022 – 2023 nay chia sẻ cùng thầy cô

Nội dung  Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Sơn Dương – Năm học 2022 – 2023

Câu 1. ( 4,0 điểm)

  1. Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím hãy nhận ra các dung dịch không màu bị mất nhãn sau: NaOH2, BaCl2, MgSO4, AlCl3, FeCl3, HCl, Na2 CO3.
  2. Cho hình ảnh thí nghiệm sau:

a) Bóp mạnh quả bóp cao su của ống nghiệm chứa dung dịch HCl đặc vào dung địch KMnO4 để điều chế khí X. Hơ nhẹ ngọn lửa đèn cồn chỗ có miếng bông tẩm dung dịch KI. Nêu hiện tượng xảy ra trong ống hình trụ và ống nghiệm chứa dung dịch hồ tinh bột? Cho biết vai trò của dung dịch NaOH đặc?

b) Trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khi X, để khử độc người ta xịt vào không khí dung dịch anoniac. Em hãy giải thích cách làm trên?

Câu 2. (4,0 điểm)

  1. Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dich Ba(OH)2 kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa. Tìm công thúc hóa học của oxit sắt
  2. Cho 7,8 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch HCl thu dược 2,668 lít khí H2 (đktc)
Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Hà Nội – Năm học 2021 – 2022

a) Xác định kim loại M?

b) Nêu hiện tương và viết phưong trình hóa họ nếu có khi cho M vào dung dịch KOH.

Câu 3. (4,0 điểm)

  1. Đốt cháy hoàn toàn 84 gam hỗn họp X gồm FeS2 và CuS2 bằng lượng oxi lấy dư ta được chất rắn A và 20,16 lít SO2 (đktc), oxi hóa toàn bộ SO2 thành SO3 rồi hấp thụ vào nước được dung dịch B. Cho toàn bộ A vào B khuấy kĩ các các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi lọc, rửa phần không tan thu được chất rắn C. Tính số gam C?
  2. Nung nóng hỗn hợp Cu, Ag trong O2 dư, sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho A vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch BH và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch D. Dung dịch D vừa tác dụng với BaCl2 vừa tác dụng với NaOH. Xác định thành phần các chất có trong A, B, C, D, viết phương trình các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Câu 4. (4,0 điểm)

1. Đốt chảy hoàn toàn m gam một hyđtrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lựơt qua bình 1 dựng H2SO4 đặc dư, bình 2 dựng dung dich Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, người ta thấy:

– Bình l: Có khổi lượng tăng thêm 2,16 gam.

– Binh 2: Có 10 gam chất kết tủa trắng.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 Tỉnh Quảng Trị – Năm học 2021 – 2022

b) Tính giá trị m.

c) Xác định công thức phân tử của X biết rằng tỷ khôi hơi của X so vơi oxi là 2,25.

d) Viết công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử nói trên.

2. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lưọng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác nung nóng sau một thời gian được hỗn hợp Y gồm C2H4 ; C2H6; C2H2 và H2 dư. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình brom tăng lên 24,2 gam và thoát ra 11,2 lít hỗn họp khí Z (đktc) không bị hấp thụ. Tỉ khối của hỗn hợp Z so với H2 là 9,4 . Tính số mol từng khí trong hỗn hợp X và Y.

Câu 5. (4,0 điểm)

  1. Tính nồng độ mol (CM) ban đầu của dung dịch H2SO4 (dung dịch A ) và dung dịch NaOH (dung dịch B ). Biết rằng: Nếu rót 3 lít dung dịch A vào 2 lít dung dịch B thì thu được dung dịch có nồng độ của axit dư là 0,2 M. Nếu rót 2 lit dung dịch A vào 3 lit dung dịch B thì thu được dung dịch có nồng độ của NaOH dư là 0,1M.
  2. Một nguyên tố R có hoá trị IV. R tạo hợp chất khí với Hidro (khí X), trong đó Hidro chiểm 25% về khối lượng.

a) Xác định tên nguyên tố R và hợp chất khí X?

b) Trong một ống nghiệm úp ngược vào trong một chậu nước muối (có mặt giấy quỳ tím) chứa hỗn hợp khí Cl2, X (như hinh vẽ). Đưa toàn bộ thí nghiệm ra ánh sáng. Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng.

File Word Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Sơn Dương – Năm học 2022 – 2023

Tải về

Thầy cô tham gia nhóm facebook của Wchem9 để nhận file word và nhiều tài liệu khác.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *