Đề thi chọn HSG Hóa 9 Huyện Ứng Hòa – Năm học 2022 – 2023

Hình ảnh Đề thi chọn HSG Hóa 9 Huyện Ứng Hòa – Năm học 2022 – 2023

Nội dung Đề thi chọn HSG Hóa 9 Huyện Ứng Hòa – Năm học 2022 – 2023

Bài 1. (3 điểm).
1. Cho các oxit sau: $\mathrm{SO}_2, \mathrm{CO}_2, \mathrm{P}_2 \mathrm{O}_3, \mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3, \mathrm{CuO}, \mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3, \mathrm{ZnO}$. Hãy cho biế oxit nào tác dụng được với:
a) Nước.

b) dd HCL

c) dd KOH
Viết các PTHH của phản ứng xảy ra.
2. Có các chất: $\mathrm{BaO}, \mathrm{Fe}_2\left(\mathrm{SO}_4\right)_3, \mathrm{H}_2 \mathrm{O}, \mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4, \mathrm{CuO}$. Từ những chất đã cho, hãy viết các PTHH chuyển hóa thành những chất sau:
$\begin{array}{*{35}{l}}
\text{ a) Ba}{{(\text{OH})}_{2}} & {} \\
\end{array}$ $\text{b) Fe}{{(\text{OH})}_{3}}$ c) Cu(OH)2

Bài 2. (3 điểm). Có các thí nghiệm sau đượ tiến hành:
Thí nghiệm 1: Cho mẫu Na vào nước dư.
Thí nghiệm 2: Cho mẫu Na như trên vào dung dịch HCl nồng độ 0,1 M với thể tích dung dịch HCl bằng thể tich nước ở trên.
Thi nghiệm 3: Cho bột nhôm có số mol bằng số mol Na trong thí nghiệm 1 vào nước lỏng dư (thể tích nước bằng thể tích nước trong thí nghiệm 1 ).

Cho biết hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm trên và so sánh mức độ xảy ra phản ứng trong các thí nghiệm.

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Tỉnh Bình Dương – Năm học 2021 – 2022

Bài 3. (2 điểm). Hãy giải thích tại sao khi nung nóng (đốt) nhiều kim loại $\mathrm{Fe}, \mathrm{Al}$…thì khối lương tăng lên còn khi đốt bông, vải sợi thì khối lương lại giảm?

Bài 4. (3,5 điểm).
1. Hãy cho biết tại sao khi pha loãng Axit sufuric ta không đựơc rót nước vào bình đựng axit mà phải rót rất từ từ axit vào nước?
2. Từ 1,2 tấn quặng pirit sắt có chứa $90 \% \mathrm{FeS}_2$ có thể sản xuất được bao nhiêu tấn dung dịch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 96 \%$, biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất là $85 \%$.

Bài 5. (3,5 điểm). Hoà tan $\mathrm{m}$ gam kim loại $\mathrm{M}$ bằng dung dich $\mathrm{HCl}$ dư thu dược $\mathrm{V}$ lit khí $\mathrm{H}_2$ (đktc). Cũng hòa tan $m$ gam kim loại trên bằng dung dịch $\mathrm{HNO}_3$ loãng dư thu được $\mathrm{V}$ lit khí $\mathrm{NO}$ (dktc).
a. Viết các phản ứng xảy ra?
b. M là kim loại nào? Biết khối lượng muối nitrat gấp 1,905 lần muối clorua.

Bài 6. (5 điểm). Dùng $\mathrm{V}$ lít khi $\mathrm{CO}$ (đktc) đề khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim loại, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí $\mathrm{X}$. Tỷ khối của $\mathrm{X}$ so với $\mathrm{H}_2$ là 19 . Cho $\mathrm{X}$ hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lít dung dịch $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2 0,025 \mathrm{M}$ người ta thu được 5 gam kết tủa.
a. Xác định kim loại và công thức hoá học của oxit đó? Biết oxit đó không phải là $\mathrm{Fe}_3 \mathrm{O}_4$.
b. Tính giá trị của $\mathrm{V}$ và thể tích của $\mathrm{SO}_2$ (dktc) tạo ra khi cho lương kim loại thu được ở trên tan hết vào dung địch $\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4$ đặc, nóng dư?

Có thể bạn quan tâm  Đề thi HSG Hóa 9 – Phú Thọ – Năm học 2021 – 2022

Cho $(\mathrm{Al}=27, \mathrm{Ba}=137, \mathrm{Fe}=56, \mathrm{~S}=32, \mathrm{O}=16, \mathrm{H}=1, \mathrm{C}=12, \mathrm{Ca}=40, \mathrm{~S}=32, \mathrm{~N}=14, \mathrm{Cl}=35,5, \mathrm{Cu}=64)$

File word Đề thi chọn HSG Hóa 9 Huyện Ứng Hòa – Năm học 2022 – 2023

Tải về

Hãy tham gia nhóm để nhận đề thi file word

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *